Regulamin

1. Sklep internetowy, działająca pod adresem http://www.czec.pl, jest prowadzona przez Art-Baranek Małgorzata Bądkowska, 81-653 Gdynia, ul. Narcyzowa 14/56, której nadano numer NIP: 584-231-75-62, numer REGON: 220155815 i zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".
2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin na swojej stronie www.czec.pl dla KLIENTA.
3. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.czec.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
4. Zamawiający w sklepie internetowym czec.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę czec.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie czec.pl i obejmuje m.in. książki, podręczniki, zabawki, odzież, ceramikę, rękodzieło, artykuły szkolne, nośniki elektroniczne z muzyką i filmami.
2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail. KLIENT może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia, np. kodem odbioru za pomocą e-maila lub SMSa. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI tych dodatkowych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie.
4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie http://czec.pl/pl/i/Formy-platnosci/10.
5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: http://czec.pl/pl/i/Formy-platnosci/10. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.
6. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są tutaj: http://czec.pl/pl/i/Formy-platnosci/10 Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie czec.pl.
7. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura lub pragon, który jest doręczany KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.
8. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie czec.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji. 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
10. Dostępne formy płatności:  
Karty płatnicze:  
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

1. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony czec.pl. 

§ 3. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie http://www.czec.pl/index.php?i10,formy-dostawy-i-platnosci.
2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
3. Ceny PRODUKTÓW podane w sklepie internetowym czec.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w sklepach stacjonarnych w których SPRZEDAWCY sprzedaje swoje produkty.

§ 4. Termin realizacji zamówień

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.
2. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu podany jest na stronie http://czec.pl/pl/i/Formy-platnosci/10.
3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane: po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień, opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu.
4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: info@czec.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: CZEC ul. Narcyzowa 14/56 81-653 Gdynia z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
14. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6. Reklamacje wad PRODUKTÓW

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.
2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. gra bez planszy, choć powinna być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail info@czec.pl
11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
12.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres CZEC, 81-653 Gdynia, ul. Narcyzowa 14/56 Z DOPISKIEM "REKLAMACJA CZEC.PL".
13.KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Art-Baranek Małgorzata Bądkowska, 81-653 Gdynia, ul. Narcyzowa 14/56, której nadano numer NIP: 584-231-75-62, numer REGON: 220155815.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT księgarni internetowej czec.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. 
3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie czec.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej czec.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej księgarni www.czec.pl poświęconej polityce prywatności http://www.czec.pl/index.php?i11,polityka-prywatnosci.

§ 8. Rabat za subskrybcje Newslettera

1. KLIENT, który po raz pierwszy subskrybuje Newsletter księgarni www.czec.pl poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w oknie subskrypcji Newslettera i wyrażenie zgody na jego otrzymywanie może otrzymać powitalny kod rabatowy.
2. Kod rabatowy jest przesyłany na adres poczty elektronicznej KLIENTA podany podczas subskrypcji.
3. Kod rabatowy umożliwia dokonanie zakupów ze zniżką procentową, której wysokość i zasady uzyskania, jak również termin obowiązywania wskazuje się w wiadomości skierowanej do KLIENTA podanym przez KLIENTA wraz z określeniem, jakie grupy PRODUKTÓW obejmuje. Informacje dotyczące promocji związanych z kodami rabatowymi w tym czas trwania promocji i wysokość udzielanych rabatów są najczęściej umieszczane na stronie: http://www.czec.pl.
4. Kod rabatowy wliczany jest po złożeniu zamówienia, a KLIENT w osobnym e-mailu otrzymuje potwierdzenie zniżki wraz z jej wyliczeniem.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do subskrypcji newslettera i jego otrzymywania za pośrednictwem sms-a na podany numer telefonu komórkowego.

§ 9. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.czec.pl

1. Strona internetowa www.czec.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Art-Baranek Małgorzata Bądkowska, 81-653 Gdynia, ul. Narcyzowa 14/56, której nadano numer NIP: 584-231-75-62, numer REGON: 220155815 i zwaną dalej również „Administratorem”.
2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.
3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.
7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny czec.pl przez Klienta, umożliwiających:
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymania sesji Klienta,
c) dostosowania witryny czec.pl do potrzeb Klientów,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego,
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny czec.pl.
10. Witryna czec.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.
11. Sklep internetowy www.czec.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwilii samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj http://www.czec.pl/index.php?i6,pliki-cookies.
12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info@czec.pl lub za pomocą formularza kontaktowego: http://www.czec.pl/index.php?i2,kontakt lub listownie na adres Art-Baranek, 81-653 Gdynia, ul. Narcyzowa 14/56.
13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
14. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres info@czec.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§ 10. Zmiany regulaminu

1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej czec.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu

Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl